Servis počítačov a smatphone

Vyhľadávanie

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre EVIL Com s.r.o.

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim (dealerom) a firmou EVIL Com s.r.o (distribútorom). Sú k dispozícii na internetových stránkach firmy a zároveň aj v sídle distribútora na kontaktnej adrese. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce a nový dealer/zákazník je povinný sa riadne s ustanoveniami oboznámiť ešte pred začatím obchodnej spolupráce.

II. PODMIENKY SPOLUPRÁCE

Nákup vo firme EVIL Com s.r.o. môžu uskutočňovať fyzické osoby alebo podnikateľské subjekty na základe IČO. 

III. KONTAKTNÉ ÚDAJE

EVIL Com s.r.o. 1.mája 24/29, 95617 Solčany
Pracovná doba: Po-Pia 8:30 - 17:00 hod.

Prevádzka: J.Jesenského 2183/8, 95501 Topoˇlčany

IV. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Dealer si môže u distribútora objednať tovar osobne, telefonicky, alebo elektronicky prostredníctvom e-shopu. Objednávka musí obsahovať: obchodný názov dealerskej firmy (odberateľa/zákazníka-fyzická osoba nepodnikateˇl), meno kontaktnej osoby, telefónne číslo alebo e-mail, IČO, DIČ, presný popis a počet kusov objednávaného tovaru a spôsob odberu. Ceny za tovar sú účtované, ak nie je dohodnuté inak podľa cenníka platného v deň objednania tovaru, ktorý je publikovaný na www.evilcom.sk alebo v e-obchode. Za rozdiely v cenách vzniknuté v čase od objednania tovaru do času dodávky tovaru, ak nie je dohodnuté inak, distribútor neručí.

 • POTVRDENIE OBJEDNÁVKY: V prípade, že dealer požaduje potvrdenie objednávky /telefonicky alebo e-mailom/, musí to v objednávke uviesť.
 • ZÁVÄZNOSŤ OBJEDNÁVKY: Objednávka staršia ako 10 dni bez jej následného potvrdenia stráca platnosť. Toto ma za následok vyradenie objednávky z evidencie a jej následné zrušenie.
 • REZERVÁCIA TOVARU: Objednaný tovar je automaticky rezervovaný 1 deň. Predĺženie rezervácie je možné dohodnúť s obchodníkom, ktorý vybavuje konkrétnu objednávku.
 • TOVAR NA OBJEDNÁVKU: Tovar je zvyčajne dodaný do 3 prac. dní, uvedená doba dodania tovaru nie je záväzná. EVIL Com s.r.o. neručí dealerovi/zákazníkovi za škody spôsobené nedodržaním predpokladaného dátumu dodania. EVIL Com s.r.o. neakceptuje prípadný nárok na náhradu škody vzniknutej omeškaním, alebo posunutím dátumu dodania.

V. DOKLADY

1. PROFORMA FAKTÚRA: Vystavuje sa na tovar, ktorý je na sklade, alebo sa očakáva skorá dodávka a obratom sa faxom alebo e-mailom zasiela zákazníkovi. Nesplnené položky z objednávky sú registrované v došlom poradí. Pokiaľ ich distribútor nie je schopný splniť do 5 pracovných dní, ďalší postup so zákazníkom dohodne telefonicky alebo e-mailom. 

2. FAKTÚRA A DODACÍ LIST: Sú priložené k tovaru (v prípade dopravy tovaru prepravnou službou), alebo ich dostane zákazník pri osobnom prebratí tovaru. Všetky platné doklady musia obsahovať pečiatku distribútora a podpis zodpovedného pracovníka. Bez týchto náležitostí sú doklady považované za neplatné. Pokiaľ dealer požaduje uvedenie zoznamu sériových čísel, je nutné o to požiadať pri výdaji tovaru v sklade.

3. DOBROPIS: V prípade nedodržania stanoveného termínu dodania objednávky je možné vystaviť dealerovi na nedodaný tovar dobropis. Pokiaľ má dealer neuhradené záväzky voči distribútorovi, je možné výšku dobropisu použiť na čiastočnú alebo úplnú úhradu pohľadávky dealera.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť bankovým prevodom na účet distribútora, osobne platbou v hotovosti v pokladni na adrese sídla. V prípade že objednávka je zadávaná ústne v mieste sídla firmy, alebo výška objednávky nepresiahne 150€ bez DPH, EVIL Com s.r.o. si vyhradzuje právo účtovať manipulačný poplatok vo výške 3.30€. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude distribútorom účtované penále v zmysle Obchodného zákonníka za každý deň omeškania 0,05% z celkovej sumy faktúry. UPOZORNENIE: Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy EVIL Com  s.r.o.

 

VII. DODÁVKA TOVARU

Tovar je možné prevziať osobne v prevádzke EVIL Com s.r.o., alebo môže byť expedovaný prerpavnou službo Reamx Cuoirer, alebo Slovensoku pošotou. Pri preberaní tovaru si dôkladne skontrolujte množstvo a typ tovaru a či tovar nie je mechanicky poškodený. Pokiaľ sa objavia nezrovnalosti v dodávke a fakturácii tovaru, je potrebné kontaktovať obchodníka bezodkladne najneskôr do 3 dní od vyskladnenia. Neskoršie reklamácie nemusia byt akceptované. Náklady na prepravu tovaru, poistenie a náklady na dopravu reklamácií hradí zákazník. Za škody vzniknuté pri preprave tovaru neručíme, preto dbajte na správny vyber prepravy. Pokiaľ sa vyskytne problém s poškodení tovaru pri doprave prepravnou službou, je nutné v čo najkratšom čase kontaktovať prepravnú službu. Tovar v žiadnom prípade nepoužívajte. Distribútor zároveň neručí za škody spôsobené oneskorením zásielky.

VIII. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Pre zakúpený tovar platia záručné podmienky uvedené v reklamačných podmienkach distribútora.

V prípade neuhradenej pohľadávky si firma EVLI Com s.r.o. vyhradzuje podľa ustanovenia §151 Občianskeho zákonníka uplatniť si záložné/zádržné právo na nevybavene reklamácií, ktoré budú ihneď po uhradení pohľadávky vybavené a expedované.

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Osobné údaje, s ktorými EVIL Com s.r.o. prichádza do styku sú
  • meno a priezvisko zákazníka
  • adresa zákaznika
  • telefonický kontakt zákazníka
  • mailová adresa zákazníka
 2. EVIL Com s.r.o. takto poskytnuté osobné údaje zákaznikov neposkytuje ani nesprístupňuje tretím osobám, s výnimkou prepravnej spoločnosti za účelom doručenia zasielky s tovarom, poisťovni za účelom poistenia tovaru, splátkovej spoločnosti za účelom poskytnutia splátkového predaja.
 3. EVIL Com s.r.o. zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov, ktoré spracúva tým, že ich chráni pred odcudzením, stratou, zmenou a rozširovaním. Na tento účel je zabezpečené primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Distribútor si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to bez súhlasu dealera.

Juraj Trenčianský
konateľ

Upozornenie:
Pretože EVIL Com s.r.o. neposkytuje služby a záruky ako napr.

 • záruka vrátenia peňazí
 • záruka možnosti vrátenia tovaru,

 

ktoré sú podľa Občianskeho zákonníka a zákona na ochranu spotrebiteľa určené pre predaj spotrebiteľovi.

© 2017 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službouWebnode E-shop